((3-1547))

 

1547- ديوان ابي فراس: ص‏255، طبعة دار صادر بيروت.

« Back to Glossary Index